Rozwód Gdańsk

Kancelaria » Sprawy rodzinne » Rozwód

W sprawach o rozwód, pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism procesowych, reprezentacji klienta w Sądzie, aż do wydania prawomocnego wyroku, oraz bieżących konsultacjach i spotkaniach. Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Prowadzenie sprawy obejmuje również przygotowanie pozwu, który w sprawach rozwodowych winien być bardziej rozbudowany. Powinien uwzględniać stanowisko Klienta/Klientki w wielu kwestiach, ponieważ Sąd z urzędu (obowiązkowo – bez wniosku małżonków) wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie:

 • winy lub braku zawinienie małżonków w rozpadzie małżeństwa,
 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców (art. 58 § 1 k.r.o.)
 • kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
 • sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego nim zamieszkiwania po rozwodzie,

Ponadto w tego typu sprawie Sąd może wydać rozstrzygnięcie także w innych kwestiach w zależności od woli Klienta/Klientki, oraz stanu faktycznego i prawnego sprawy.
I tak Sąd na wniosek strony orzeka o:

 • eksmisji, gdy jedno z małżonków zajmujących wspólne mieszkanie swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
 • przyznanie mieszkania jednym z małżonków, jeżeli drugie z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenia bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
 • podziale majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
 • na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania,
 • obowiązku dostarczania mu przez drugiego małżonka środków utrzymania (alimenty).

Z tych też względów przed złożeniem pozwu w sprawie o rozwód warto dobrze się przygotować albo zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi. 
Przeczytaj również: sprawy rodzinne

Poza wnioskami procesowymi konieczne jest powołanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji gdy Klient domaga się wydania wyroku z orzeczeniem o winie, lub pomiędzy stronami jest spór co do kontaktów z dzieckiem.

Sąd wyda rozstrzygnięcie o winie ale na podstawie dowodów dostarczonych przez stronę, która domaga się orzeczenia o winie. Jeśli strona tych dowodów nie dostarczy albo przedstawi dowody nie mające znaczenia dla tej kwestii, albo niewiarygodne, Sąd może nie uwzględnić wniosku strony o uznanie małżonka winnym lub współwinnym rozwodu. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności postępowania cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ta dotyczy również innych kwestii takich jak alimenty, władza rodzicielska, czy kontakty z dziećmi.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Artykuły eksperckie

  Artykuły ekspercki na temat spraw rodzinnych

  To Top
  Call Now Button