Wiadomości i informacje

Kancelaria » Wiadomości i informacje

Alimenty na dzieci Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Co do zasady o obowiązku alimentacyjnym rozstrzyga sąd na wniosek (pozew) osoby uprawnionej tj. [...]

Umowy najmu i dzierżawy należą do tych, które najczęściej są zawierana na piśmie. Ich właściwe przygotowanie to zabezpieczenie interesów dla obu stron umowy. W tym zakresie Kancelaria Adwokacka oferuje reprezentację przed sądem, poradnictwo, opinie prawne oraz przygotowanie indywidualnej umowy na miarę potrzeb Klienta. Dotyczy to zarówno najmu jak i dzierżawy przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. [...]

Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.   W sprawach o rozwód pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism [...]

Kancelaria Adwokacka Zbigniewa Chojaczyka udziela porad, wydaje opinie prawne i prowadzi sprawy sądowe o zapłatę. Sprawy o „zapłatę” należą do najszerszej kategorii spraw. Będą do niej należały sprawy, w których tytułem zapłaty są najróżniejsze zdarzenia i zobowiązania.   Podstawą dochodzenia zapłaty jest m.in. umowa, która nie została wykonana, nie została wykonana należycie, została wykonana tylko [...]

Zapis windykacyjny jest nową instytucją prawa cywilnego wprowadzoną przez ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 85, poz. 458), które weszła w życie w dniu 23.10.2011 r.   Dotychczas w prawie spadkowym spadkodawca zasadniczo nie miał możliwości przekazania w testamencie określonych rzeczy np. mieszkania, konkretnemu spadkobiercy. Spadkobiercy dziedziczyli określone udziały [...]

Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W sprawach o rozwód pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism procesowych, [...]

Zdarza się, że uczestnicy postępowania kwestionują ważność testamentu, na podstawie którego wnioskodawca lub uczestnik domaga się stwierdzenia nabycia spadku. Podstawą zarzutów przeciwko ważności testamentu często stanowi twierdzenie, że nie został on sporządzony przez spadkodawcę swobodnie lecz pod presją rodziny lub osób, które mają być w testamencie wymienione jako spadkobiercy.   W takiej sytuacji konieczne jest [...]

Adwokat Zbigniew Chojaczyk oferuje kompleksowe prowadzenie spraw spadkowych w tym o dział spadku. Oferta obejmuje prowadzenie działu całości jak i części spadku, w trybie sądowym, polubownym, w tym gospodarstw rolnych.   Co do zasady tego typu sprawy wnosi się do sądu po stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli nie nastąpiło prawomocne stwierdzenie nabycia spadku to w ramach [...]

Zachowek   Adwokat Zbigniew Chojaczyk prowadzi m.in. sprawy o zachowek, jego zwiększenie lub zmniejszenie.   W związku z otwarciem spadku często dochodzi do sytuacji, gdy spadkodawca pomija w testamencie niektórych lub wszystkich członków rodziny, którzy byliby uprawnieni do spadku z ustawy. Często bywa i tak, że choć w testamencie spadkodawca nikogo nie pominął, lub też [...]

Adwokat Zbigniew Chojaczyk  – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach lokalowych: o eksmisję: Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o eksmisję z lokali zajmowanych na podstawie różnych tytułów prawnych takich jak umowy najmu, użyczenia, stosunki prawno-rodzinne, ustawowe prawo najmu powstałe z mocy przepisów ustawy z dnia 21 czerwca [...]
 
Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button