Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Rozwód Gdańsk - Sprawy Rozwodowe

Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przygotowanie pism procesowych w sprawie o rozwód

W sprawach o rozwód pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism procesowych, reprezentacji klienta w Sądzie, aż do wydania prawomocnego wyroku, oraz bieżących konsultacjach i spotkaniach.

Czytaj też: sprawy rodzinne.

Prowadzenie sprawy obejmuje również przygotowanie pozwu, który w sprawach rozwodowych winien być bardziej rozbudowany. Powinien uwzględniać stanowisko Klienta/Klientki w wielu kwestiach ponieważ Sąd z urzędu (obowiązkowo – bez wniosku małżonków) wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie:
  • winy lub braku zawinienie małżonków w rozpadzie małżeństwa,
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców (art. 58 § 1 k.r.o.)
  • kontaktów rodziców z dzieckiem,
  • wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego nim zamieszkiwania po rozwodzie,

Ponadto w tego typu sprawie Sąd może wydać rozstrzygnięcie także w innych kwestiach w zależności od woli Klienta/Klientki, oraz stanu faktycznego i prawnego sprawy. I tak Sąd na wniosek strony orzeka o:
  • eksmisji, gdy jedno z małżonków zajmujących wspólne mieszkanie swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  • przyznanie mieszkania jednym z małżonków, jeżeli drugie z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenia bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
  • podziale majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
  • na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania,
  • obowiązku dostarczania mu przez drugiego małżonka środków utrzymania (alimenty).

Z tych też względów przed złożeniem pozwu w sprawie o rozwód warto dobrze się przygotować albo zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi. 

Powołanie odpowiednich dowodów rozwodowych

Poza wnioskami procesowymi konieczne jest powołanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji gdy Klient domaga się wydania wyroku z orzeczeniem o winie, lub pomiędzy stronami jest spór co do kontaktów z dzieckiem.

Sąd wyda rozstrzygnięcie o winie ale na podstawie dowodów dostarczonych przez stronę, która domaga się orzeczenia o winie. Jeśli strona tych dowodów nie dostarczy albo przedstawi dowody nie mające znaczenia dla tej kwestii, albo niewiarygodne Sąd może nie uwzględnić wniosku strony o uznanie małżonka winnym lub współwinnym rozwodu.

Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności postępowania cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ta dotyczy również innych kwestii takich jak alimenty, władza rodzicielska, czy kontakty z dziećmi.

Chcesz złożyć pozew o rozwód w Gdańsku?


Skontaktuj się z naszą kancelarią, prowadzimy sprawy rozwodowe.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Separacja Alimentacja
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk