Czas na odrzucenie spadku regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Czas na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub od dnia, w którym powinien się dowiedzieć, ale nie dowiedział się z przyczyn niezależnych od swojej woli.

Czy są wymogi dotyczące terminu?

Bardzo ważne jest to, aby spadkobierca złożył oświadczenie w odpowiednim terminie, ponieważ po upływie terminu odrzucenie spadku będzie niemożliwe. Oznacza to, że jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od odpowiedniego momentu- automatycznie zostanie uznany za dziedzica i będzie musiał przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Termin 6 miesięcy na odrzucenie spadku nie podlega przedłużeniu.

Sprawdź ofertę: sprawy spadkowe

Istnieją sytuacje, w których spadek można odrzucić pomimo upływu terminu 6 miesięcy. Jest to możliwe, kiedy spadek został przyjęty pod wpływem błędu, czyli kiedy spadkobiercy nie mieli świadomości, jakimi wierzytelnościami obciążony jest spadek lub jaka była faktyczna wartość majątku. Może być również tak, że spadkobiercy nie wiedzieli, że otrzymali spadek i dlatego nie złożyli żadnego oświadczenia. W takim wypadku muszą udowodnić przed sądem, że nie wiedzieli o dziedziczeniu. Spadek można odrzucić także w sytuacji, gdy udowodni się przed sądem, że nie zrobiło się tego w odpowiednim terminie pod wpływem groźby innego spadkobiercy lub osoby trzeciej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Jaka jest procedura odrzucenia spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem, lub przed sądem. Brak stosownego oświadczenia spadkobiercy oznacza, iż przyjmuje on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz pozbawieniem roszczeń do wszelkich aktywów pozostawionych przez spadkodawcę.

Czytaj również: Czy sąd zawiadamia o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące spadkodawcy, datę śmierci oraz powód odrzucenia spadku. Jeśli chodzi o spadkobiorcę- dane osobowe i adres spadkobiercy. Po złożeniu takiego oświadczenia sąd rejonowy podejmuje decyzję w sprawie odrzucenia spadku. Jeśli nie chcemy składać oświadczenia w sądzie, możemy udać się ze sprawą do notariusza. Aby złożyć takie ośwaidczenie u notariusza trzba przygotować szereg dokumentów, między innym oryginały aktów stanu cywilnego, takie jak akt zgonu spadkodawcy i inne akty stanu cywilnego, z których wynika, że my bylibyśmy powołani do spadku po tej osobie.

Odrzucenie spadku – kto dziedziczy dalej?

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Zostaje wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Odrzucenie spadku powoduje, że do dziedziczenia dochodzą zstępni odrzucającego spadek lub ulegają odpowiednio zwiększeniu udziały spadkowe pozostałych spadkobierców, bądź dochodzą do dziedziczenia spadkobiercy powołani w dalszej kolejności.

Jak odrzucić spadek za małoletnie dzieci?

W imieniu małoletnich oświadczenie o odrzuceniu spadku składa przedstawiciel ustawowy, czyli najczęściej rodzic. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek powinien zawierać dane przedstawiciela ustawowego, to znaczy: imię, nazwisko, PESEL oraz dokładny adres. Do wniosku należy również załączyć- akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której spadek ma być odrzucony. Opłata od wniosku to 100 zł. Następnie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku – jakie są różnice?

Choć obie te czynności mają taki sam skutek – znacznie się od siebie różnią. Zrzeczenia się majątku spadkobiorcy muszą dokonać jeszcze za życia spadkodawcy. Wymaga to umowy w formie aktu notarialnego między spadkobiercą a spadkodawcą. Taka umowa pozbawia praw i do spadku, i do zachowku. Zrzeczenie się spadku nie jest decyzją nieodwołalną. Jeśli za życia spadkodawcy obie strony zmienią zdanie co do dziedziczenia spadku, można zawrzeć kolejną umowę o dziedziczeniu, która unieważni poprzednią.

Jak odrzucić spadek przed konsulem?

Kiedy mieszkamy za granicą, a osoba zmarła w Polsce jedynym sposobem na skuteczne złożenie oświadczenia, jest udanie się do konsula RP we właściwym urzędzie i złożenie oświadczenia odrzucenia spadku. Sposób taki zakłada samodzielne sporządzenie przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku i udanie się z nim do placówki konsularnej  w celu konsularnego poświadczenia podpisu na piśmie odrzucającym spadek. Oświadczenie takie należy złożyć osobiście, przedkładając odpowiednie dokumenty: ważny paszport lub dowód osobisty oraz oświadczenie o odrzuceniu, lub przyjęciu spadku – odpis należy złożyć w obecności konsula. Następnie konsul potwierdza własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Aby oświadczenie było skuteczne, należy je jak najszybciej przesłać do sądu w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się, że możesz przyjąć lub odrzucić spadek. Należy uczynić to możliwie jak najszybciej po uzyskaniu konsularnego poświadczenia, gdyż oświadczenie uważa się za złożone dopiero z chwilą jego wpływu do sądu w Polsce, a nie nadania w placówce operatora pocztowego kraju naszego zamieszkania.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    To Top
    Call Now Button