Przyjęcie lub odrzucenie spadku jest zazwyczaj kwestią osobistą i zależy od wielu czynników. Spadek nie zawsze oznacza wzbogacenie się, czasem wartość spadku jest pozorna. Znaczne obciążenie spadku długami, których wartość przekracza wartość aktywów, często sprawia, że spadkobiercy decydują się na odrzucenie spadku. Ostrożnym należy być, w szczególności gdy do nabycia praw do spadku dochodzi w wyniku odrzucenia spadku przez powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności.

Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można złożyć zbyt wcześnie, jest ono bowiem wtedy bezskuteczne. Ani sąd, ani notariusz, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, nie mają obowiązku wnikać w kwestię zachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego, wobec czego oświadczenie to może okazać się zbyt wczesne albo spóźnione. (O terminie na odrzucenie spadku przeczytasz w następnym artykule). Jak zatem dowiedzieć się czy możemy już odrzucić spadek?

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Czy Sąd zawiadamia o odrzuceniu spadku?

W świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 643 kodeksu postępowania cywilnego Sąd ma obowiązek zawiadomić o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów powołane są do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Przepis ten nie znajduje zastosowania, gdy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie złożone w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W takiej sytuacji w razie odrzucenia spadku przez uczestników postępowania, sąd wezwie do udziału w sprawie kolejne osoby będące w kręgu spadkobierców zmarłego.

Skąd Sąd wie kogo zawiadomić? Zgodnie z przepisami polskiego prawa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać wymienienie wszelkich osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Powinno zawierać również wskazanie wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Stanowi to podstawię do zawiadamiania przez Sąd kolejnych spadkobierców.

Co w sytuacji, gdy spadek został odrzucony przed notariuszem?

Obowiązujące przepisy nie nakładają bezpośrednio na notariusza obowiązku zawiadamiania osób powołanych do dziedziczenia. Po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem, notariusz sporządza protokół dziedziczenia, który zawiera m. in. dane osobowe spadkobierców, którzy dziedziczą w dalszej kolejności (jeżeli były one znane odrzucającemu spadek). Protokół ten wraz z aktem poświadczenia dziedziczenia jest następnie przekazywany do sądu rejonowego i to on zawiadamia powołanych do dziedziczenia.

Podsumowując, w praktyce, jeżeli nie wiemy, czy nastąpiła już nasza kolej na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, powinniśmy zostać o tym poinformowani przez sąd. Wówczas należy udać się do sądu lub notariusza, w celu złożenia stosownego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku da nam pewność, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    To Top
    Call Now Button