Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Artykuły

Rozwód Gdańsk - Sprawy rozwodowe Grańsk

Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przygotowanie pism procesowych

W sprawach o rozwód pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism procesowych, reprezentacji klienta w Sądzie, aż do wydania prawomocnego wyroku, oraz bieżących konsultacjach i spotkaniach.

Prowadzenie sprawy obejmuje również przygotowanie pozwu, który w sprawach rozwodowych winien być bardziej rozbudowany. Powinien uwzględniać stanowisko Klienta/Klientki w wielu kwestiach ponieważ Sąd z urzędu (obowiązkowo – bez wniosku małżonków) wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie:
  • winy lub braku zawinienie małżonków w rozpadzie małżeństwa,
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców (art. 58 § 1 k.r.o.)
  • kontaktów rodziców z dzieckiem,
  • wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego nim zamieszkiwania po rozwodzie,

Ponadto w tego typu sprawie Sąd może wydać rozstrzygnięcie także w innych kwestiach w zależności od woli Klienta/Klientki, oraz stanu faktycznego i prawnego sprawy. I tak Sąd na wniosek strony orzeka o:
  • eksmisji, gdy jedno z małżonków zajmujących wspólne mieszkanie swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  • przyznanie mieszkania jednym z małżonków, jeżeli drugie z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenia bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
  • podziale majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
  • na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania,
  • obowiązku dostarczania mu przez drugiego małżonka środków utrzymania (alimenty).

Z tych też względów przed złożeniem pozwu w sprawie o rozwód warto dobrze się przygotować albo zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi.

Powołanie odpowiednich dowodów

Poza wnioskami procesowymi konieczne jest powołanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji gdy Klient domaga się wydania wyroku z orzeczeniem o winie, lub pomiędzy stronami jest spór co do kontaktów z dzieckiem.

Sąd wyda rozstrzygnięcie o winie ale na podstawie dowodów dostarczonych przez stronę, która domaga się orzeczenia o winie. Jeśli strona tych dowodów nie dostarczy albo przedstawi dowody nie mające znaczenia dla tej kwestii, albo niewiarygodne Sąd może nie uwzględnić wniosku strony o uznanie małżonka winnym lub współwinnym rozwodu.

Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności postępowania cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ta dotyczy również innych kwestii takich jak alimenty, władza rodzicielska, czy kontakty z dziećmi.

Chcesz złożyć pozew o rozwód? Skontaktuj się z naszą kancelarią, prowadzimy sprawy rozwodowe.

Wybrane artykuły

Kontakt

Areszt
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk