Rozwód z winy obu stron jest typem wyroku rozwodowego, w którym obie strony ponoszą odpowiedzialność za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić na każdej z tych płaszczyzn:
 • Emocjonalnej (małżonkowie nie darzą się uczuciem, nie kochają się),
 • Fizycznej (małżonkowie nie utrzymują kontaktów intymnych),
 • Gospodarczej (małżonkowie nie utrzymują wspólnie gospodarstwa domowego lub mieszkają osobno).

Alimenty na rzecz jednego z małżonków

Jeśli podczas trwania sprawy rozwodowej sąd orzeknie o winie obu stron, każdy z byłych małżonków, który znajdzie się w stanie niedostatku, będzie uprawniony do żądania od drugiej strony świadczeń alimentacyjnych.

Co to jest stan niedostatku?

Stan niedostatku zachodzi wtedy, kiedy jeden z małżonków nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych, które pozwolą mu na pełne pokrycie usprawiedliwionych potrzeb. Uważa się, że niedostatek występuje wtedy, gdy osoba, która ubiega się o alimenty mimo podejmowanych starań, nie potrafi samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb na poziomie, chociażby zbliżonym do minimum socjalnego.

Jak rozumieć usprawiedliwione potrzeby?

To takie potrzeby, które umożliwiają człowiekowi godziwe życie. Mogą to być na przykład:
 • Koszty rozwoju osobistego jednej ze stron,
 • Zapewnienie warunków mieszkaniowych,
 • Zapewnienie ubrań, kosmetyków, środków czystości, wyżywienia
Jeśli małżonek sam może zaspokoić swoje potrzeby jedynie częściowo, obowiązek alimentacyjny ogranicza się tylko do niezaspokojonej części.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.
 

Co sąd bierze pod uwagę, przyznając alimenty?

W każdym przypadku sąd wnikliwie bada, w jakiej sytuacji znajdują się małżonkowie, przesłuchuje ich, bada dokumenty, zarobki, koszty itp. Sąd bada, czy małżonek, który wnioskuje o alimenty, ma pracę, jeśli tak to, jakie uzyskuje dochody, czy ma inny majątek. Bada również sytuację strony, która alimenty ma płacić. Sprawdza nie tylko dochody, ale także faktyczne możliwości zarobku.

Jaką wysokość alimentów można żądać?

Wysokość alimentów, których można żądać po rozwodzie, zależy od wielu czynników i jest indywidualna dla każdej sprawy. W Polskim prawie nie ma konkretnej kwoty, która określałaby wysokość alimentów świadczonych na rzecz jednego z małżonków. Podstawowym kryterium jest:
 • Sytuacja finansowa obu stron
 • Potrzeby finansowe strony ubiegającej się o alimenty.
Ważne jest, aby pamiętać, że sąd uwzględnia realne możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Jeżeli sąd uzna, że dana strona nie jest w stanie zarobić odpowiedniej kwoty ze względu na swoje umiejętności, wykształcenie, zdrowie czy inne uzasadnione okoliczności- może to wpłynąć na ustalenie, że jest ona zobowiązana do płacenia niższej kwoty alimentów na byłego małżonka.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Co do zasady obowiązek alimentacyjny wygasa w sytuacji, kiedy były małżonek uprawniony do pobierania alimentów zawrze kolejny związek małżeński. Co więcej, w sytuacji orzeczenia obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – obowiązek jego wygasa po upływie pięciu lat od dnia orzeczenia przez sąd rozwodu.

Czy można przedłużyć obowiązek alimentacyjny?

Tak. Kiedy sąd uzna, że istnieją szczególne okoliczności, na żądanie uprawnionego małżonka może przedłużyć ten okres na kolejne pięć lat. Takimi okolicznościami mogą być na przykład:
 • Wypadek małżonka,
 • Potrzeba środków na leczenie,
 • Potrzeba kosztownej rehabilitacji.

Rozwód z winy obu stron, a alimenty na dzieci

To czy rozwód zostanie orzeczony z winą czy bez nie ma większego znaczenia przy określaniu wysokości alimentów na dzieci. Może mieć znaczenie pośrednie, ponieważ zachowanie małżonka – wina mogą być podstawą ustalenia, że dzieci nie będą mieszkać (nie będą miały miejsca pobytu) z małżonkiem uznanym za wyłącznie winnego. W sytuacji, kiedy sąd orzeknie o rozwodzie z winy obu stron, co do zasady jednemu z małżonków zostanie przyznana opieka nad dziećmi. Alimenty na dziecko będą musiały być płacone przez rodzica, który nie ma opieki nad dzieckiem. Oczywiście, konkretne warunki alimentów będą zależeć od decyzji sądu oraz indywidualnych okoliczności danej sytuacji.

Czy na jednej rozprawie można uzyskać alimenty na dziecko i na małżonka?

Co do zasady – tak. Na jednej rozprawie możemy starać się o alimenty na dziecko oraz o alimenty na małżonka. Podstawą roszczenia w takim przypadku będzie obowiązek przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Do ustalenia alimentów na jednej rozprawie dochodzi rzadziej, gdyż w praktyce wiąże się to albo z ugodą albo inną formą akceptacji, wreszcie biernością drugiej strony. Zazwyczaj co do wysokości alimentów jest spór i wówczas z uwagi na potrzebę prowadzenia postępowania dowodowego rozpraw jest kilka.

Masz pytania?

Napisz do mnie

  To Top
  Call Now Button