Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Artykuły

Alimentacja

Alimenty na dzieci
Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Co do zasady o obowiązku alimentacyjnym rozstrzyga sąd na wniosek (pozew) osoby uprawnionej tj. małoletniego dziecka reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego tzn. matkę lub ojca. O alimentach orzeka się także przy wydawaniu wyroku w sprawie o rozwód i przy orzeczeniu separacji. O wysokości alimentów decyduje z jednej strony zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnianego z drugiej możliwości finansowe zobowiązanego.

W zakresie tego typu spraw Kancelaria Adwokacka oferuje porady prawne i reprezentację przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy o alimenty z pozoru wydają się proste, ponieważ oczywistym jest, że utrzymanie dziecka kosztuje. Jednak dopiero na etapie postępowania sądowego okazuje się, że alimenty orzekane są w wysokości poniżej możliwości zobowiązanego. Taka sytuacja może być wynikiem nieprawidłowego przygotowania pozwu, niedostatecznej argumentacji lub braku wniosków dowodowych. Również po stronie zobowiązanego może stać się tak, że sąd zasądzi alimenty w wysokości przewyższającej zdolności płatnicze. W tej ostatniej sytuacji po stronie zobowiązanego (pozwanego) wymagana jest szczególna aktywność w celu wykazania swych rzeczywistych możliwości majątkowych. Same zapewnienia strony, że nie jest w stanie płacić kwoty „x” w większości przypadków są niewystarczające, konieczne są inne środki dowodowe. Z tych samych względów bardzo nieskuteczna jest strategia przyjmowana przez większość pozwanych polegająca na założeniu, że „wszystko wyjaśnię na rozprawie”. Prawdą jest, że sąd przeprowadza postępowanie dowodowe i wydaje wyrok na rozprawie. Ale twierdzenia stron to tylko jeden z dowodów, który może zostać uznany przez sąd za niedostateczny albo niewiarygodny – wobec twierdzeń strony przeciwnej. Stąd do tego typu spraw warto dobrze się przygotować, względnie zlecić reprezentację adwokatowi.

Wybrane artykuły

Kontakt

Areszt
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk