Jeśli zastanawiamy się jak założyć sprawę spadkową zazwyczaj mamy na myśli sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawę spadkową tradycyjnie rozumie się jako postępowanie sądowe, które ma doprowadzić do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Aktualnie stwierdzenie nabycia spadku może przeprowadzić także notariusz. Niestety nie we wszystkich sprawach o stwierdzenie nabycia spadku notariusz nam pomoże. Wśród artykułów na moim Blogu możecie Państwo przeczytać kiedy notariusz będzie mógł stwierdzić nabycie spadku, a kiedy nie będzie to możliwe. Poniżej przekażę najważniejsze informacje o tym jak załatwić taką sprawę w sądzie.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna złożenie do sądu stosownego wniosku z załącznikami. We wniosku piszemy, że wnosimy o to, aby sąd stwierdził nabycie spadku po np. Marianie Kowalskim i wskazujemy, czy to ma nastąpić na podstawie ustawy (gdy nie ma testamentu), czy testamentu. Oczywiście wskazujemy datę śmierci spadkodawcy i jego ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Tu ważna uwaga, nie zawsze miejsce ostatniego zwykłego pobytu jest miejsce zameldowania takiej osoby. Chodzi zatem o wskazanie miejsca gdzie taka osoba ostatnio zwykle (faktycznie) mieszkała, a nie gdzie była zameldowana. Bez względu na to czy dziedziczenia ma odbywać się z ustawy czy z testamentu, we wniosku powinniśmy wskazać wszystkie osoby, które mogą być nawet tylko potencjalnymi spadkobiercami. Chodzi o to, że w przypadku nabycia spadku na podstawie testamentu, osoby te jako uprawnione do dziedziczenia z ustawy, mają interes prawny w tym, aby kwestionować ważność testamentu. We wniosku powinniśmy wskazać adresy wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych. Obok swojego adresu, podajemy także swój numer pesel. W uzasadnieniu wniosku powinniśmy również wskazać, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne albo udział w takim gospodarstwie, ewentualnie czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo. Wniosek składamy do tego sądu rejonowego, w którego okręgu spadkodawca miał ostatnie zwykłe miejsce pobytu.

Załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Oczywiście samo złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie pozwoli nam załatwić sprawy spadkowej. Konieczne jest załączenie stosownych dokumentów, do których należą akt zgonu spadkodawcy i nasz odpis aktu urodzenia, a w przypadku kobiet, które wyszły za mąż – odpisu aktu małżeństwa. Chodzi oczywiście o zmianę nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego. W przypadku dziedziczenia ustawowego konieczne jest też załączenie odpisów stosownych aktów stanu cywilnego pozostałych spadkobierców. W przypadku dziedziczenia testamentowego załączamy oryginał testamentu. Jeśli ten testament nie był sporządzony u notariusza bezpieczniej jest złożyć taki wniosek osobiście w biurze podawczym sądu. W przypadku zaginięcia na poczcie wniosku z oryginałem testamentu trudno będzie cokolwiek zrobić. Wszystkie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego powinny być w oryginałach. Trzeba też pamiętać, że poza wnioskiem do sądu, dołączamy tyle kompletów odpisów tego wniosku i odpisów wszystkich załączników ilu wskazaliśmy uczestników postępowania. Należy również uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć oczywiście osoba uprawniona do spadku z ustawy po danym spadkobiercy. Zazwyczaj będzie to dziecko, albo małżonek spadkodawcy. Oczywiście taką uprawnioną osobą będzie też ten, kto został powołany do dziedziczenia na podstawie testamentu. Do grona uprawnionych należy też szereg innych osób. W tym miejscu ze względów praktycznych należy wspomnieć, że osobą uprawnioną do wszczęcia takiego postępowania będzie na przykład współwłaściciel nieruchomości, który jednocześnie w żaden sposób nie jest powołany do spadku. Osoba taka ma jednak interes prawny w tym, aby ustalić spadkobiercę współwłaściciela, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego zarządu nieruchomością.

Termin na założenie sprawy spadkowej

Co do zasady prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń co do czasu, w którym powinniśmy założyć sprawę spadkową. Nie ma tutaj przedawnienia do stwierdzenia nabycia spadku. Warto jednak pamiętać, że dokument w postaci postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, czy notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, są zasadniczo jedynymi dokumentami, za pomocą których możemy wobec osób trzecich legitymować się tym, że nabyliśmy spadek po określonej osobie. Ma to duże znaczenie praktyczne. Jeśli w skład spadku po spadkobiercy wchodzi jakieś prawo – np. prawo spadkodawcy do dochodzenia od kogoś zapłaty, to jeżeli przed upływem przedawnienia tej wierzytelności nie załatwimy spraw spadkowych i dalszych działań windykacyjnych, może dojść do tego, że to prawo dochodzenia zapłaty przedawni się. Jednym słowem nie warto zwlekać z załatwianiem tych spraw.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłem podstawowe informacje dotyczące tego jak założyć sprawę spadkową. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w pozostałych wpisach na moim Blogu. Na stronach internetowych wielu sądów znajdzie Państwo wzory tego typu wniosku w najprostszych sprawach spadkowych. Złożenie wniosku tylko rozpoczyna postępowanie sądowe. W jego toku pierwszą  czynnością sądu jest kontrola prawidłowości wniosku. Jeśli zatem będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, albo będzie potrzebowali pomocy adwokata do prowadzenia sprawy, zapraszam.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    To Top
    Call Now Button