Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Panel klienta

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim Klientom całodobowy dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych ze zleconą sprawą. Po zalogowaniu się do serwisu Temitime.pl możecie Państwo sprawdzić kalendarz terminów – także archiwalnych, datę kolejnej rozprawy, przeczytać przychodzącą wychodzącą. Dzięki temu możecie Państwo cały czas śledzić tok sprawy także na urządzeniach mobilnych takich jak tablety i smartfony. 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 


Regulamin korzystania z „Panelu Klienta”
Regulamin określa zasady świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi towarzyszącej pod nazwą „Panel Klienta” drogą elektroniczną w serwisie internetowym umieszczonym w domenie Temitime.pl.

§ 1 definicje
1. Usługa „Panel Klienta” jest świadczona jedynie w ramach umowy zlecenia pomocy prawnej (usługa towarzysząca) świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 
2. Przez Zleceniodawcę rozumie się podmiot, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę zlecenia pomocy prawnej.
3. Przez Zleceniobiorcę rozumie się adwokata Zbigniewa Chojaczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Zbigniew Chojaczyk” z siedzibą w Gdańsku (80-229) przy Alei Grunwaldzkiej 24/7, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku wpisany na mocy stosownej uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku (Polska) na listę adwokatów za nr 1716, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką na stronie http://www.rejestradwokatow.pl.
4. w ramach świadczenia usługi towarzyszącej Panel Klienta zastosowanie mają zasady Etyki Adwokackiej dostępne na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej pod adresem www.nra.pl.

§ 2 cel usługi
Celem Panelu Klienta jest ułatwienie i szerszy dostęp Zleceniodawców do dokumentów i informacji o zleconych sprawach, wymiana i przechowywanie dokumentów i informacji o sprawach. Zleceniobiorca udostępnia usługę Panelu Klienta 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95 %. Zleceniobiorca zastrzega prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu. 

§ 3 funkcjonalność Panelu Klienta
W ramach Panelu Klient Zleceniodawca ma możliwość zapoznania się treścią umieszczonych w Panelu dokumentów i informacji pochodzących od Zleceniobiorcy, sądów, organów administracji, prokuratur i innych podmiotów zaangażowanych w sprawę zleconą przez Zleceniodawcę. 

§ 4 poufność informacji
1. Wszelkie informacje dostępne dla Klienta w Panelu Klienta chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łączność Zleceniodawcy z Panelem Klienta odbywa się za pomocą połączenia szyfrowanego SSL (napis „https://” w pasku adresu przeglądarki internetowej albo symbol kłódki).
2. Funkcjonowanie „Panelu Klienta” wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Zleceniodawcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Zleceniodawcy ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Zleceniodawców. Zleceniobiorca stosuje mechanizm plików „cookies” w celach: 
1) zapamiętania informacji o Zleceniodawcach; 
2) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, weryfikacji i rozwoju oferty; 
3) statystycznych.
Każdy Zleceniodawca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Zleceniobiorca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usługi towarzyszącej przez danego Zleceniodawcę.

§ 5 minimalne wymagania techniczne
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersje 8,9; Firefox wersje 3.6-12; Chrome wersje 10-18; Safari 5.1) z dostępem do Internetu, z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką, akceptującą pliki typu „cookies” oraz posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 6 informacja o ryzyku 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Panelu Klienta, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Zleceniodawcy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania informacji dla Zleceniodawców przez osoby nieuprawnione. Dlatego Zleceniodawcy w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych powinni również stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. 
2. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Panelu Klienta, w szczególności inny wygląd Panelu Klienta, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Zleceniobiorca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Panelu Klienta. 

§ 7 reklamacje
Zleceniodawca może złożyć Zleceniobiorcy reklamację co do sposobu funkcjonowania serwisu Panel Klienta w terminie 3 dni od spostrzeżenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Panelu. Reklamację należy zgłaszać mailowo na adres kancelaria@adwokat-chojaczyk.pl. W razie potrzeby Zleceniodawca jest zobowiązany do uzupełniania zgłoszenia reklamacyjnego o niezbędne informacje. Zleceniobiorca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni.

§ 8 
Zleceniodawca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi towarzyszącej Panel klienta o czym zawiadamia Zleceniobiorcę drogą mailową. Usługa towarzysząca przestaje być świadczona po upływie miesiąca od zakończenia zlecenia. 

Wybrane porady prawne

Kontakt

Podział majątku
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk