Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegająca na:
 • udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, zabezpieczenia roszczeń, egzekucji i spraw karnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • wydawaniu opinii prawnych,
 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenia
 • przygotowywaniu pozwów i pism procesowych,
 • wnoszeniu zażaleń i apelacji w sprawach cywilnych i karnych,
 • dochodzenia należności od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
 
Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:
 
SPRAWY CYWILNE
 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję,
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń,
SPRAWY RODZINNE
 • alimenty
 • rozwód
 • separację
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów dziecka z rodzicami
   
SPRAWY SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
   
SPRAWY KARNE
 
W sprawach karnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

Wybrane artykuły

Kontakt

Zachowek
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk