PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Rozwód

Podstawą orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie rozpadu związku małżeńskiego, który wyraża się w ustaniu więzi psychicznych (emocjonalnych), fizycznych i gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe). Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się dobro małoletnich dzieci, albo inne względy, które czyniłyby orzeczenie rozwodu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
W sprawach o rozwód pomoc prawna polega na przygotowywaniu pism procesowych, reprezentacji klienta w Sądzie, aż do wydania prawomocnego wyroku, oraz bieżących konsultacjach i spotkaniach.
 
Prowadzenie sprawy obejmuje również przygotowanie pozwu, który w sprawach rozwodowych winien być bardziej rozbudowany. Powinien uwzględniać stanowisko Klienta/Klientki w wielu kwestiach ponieważ Sąd z urzędu (obowiązkowo – bez wniosku małżonków) wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie:
  • winy lub braku zawinienie małżonków w rozpadzie małżeństwa,
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców (art. 58 § 1 k.r.o.)
  • kontaktów rodziców z dzieckiem,
  • wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego nim zamieszkiwania po rozwodzie,
 
Ponadto w tego typu sprawie Sąd może wydać rozstrzygnięcie także w innych kwestiach w zależności od woli Klienta/Klientki, oraz stanu faktycznego i prawnego sprawy. I tak Sąd na wniosek strony orzeka o:
  • eksmisji, gdy jedno z małżonków zajmujących wspólne mieszkanie swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  • przyznanie mieszkania jednym z małżonków, jeżeli drugie z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenia bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
  • podziale majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
  • na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania,
  • obowiązku dostarczania mu przez drugiego małżonka środków utrzymania (alimenty).
 
Z tych też względów przed złożeniem pozwu w sprawie o rozwód warto dobrze się przygotować albo zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi.
 
Poza wnioskami procesowymi konieczne jest powołanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji gdy Klient domaga się wydania wyroku z orzeczeniem o winie, lub pomiędzy stronami jest spór co do kontaktów z dzieckiem.
 
Sąd wyda rozstrzygnięcie o winie ale na podstawie dowodów dostarczonych przez stronę, która domaga się orzeczenia o winie. Jeśli strona tych dowodów nie dostarczy albo przedstawi dowody nie mające znaczenia dla tej kwestii, albo niewiarygodne Sąd może nie uwzględnić wniosku strony o uznanie małżonka winnym lub współwinnym rozwodu.
 
Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności postępowania cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ta dotyczy również innych kwestii takich jak alimenty, władza rodzicielska, czy kontakty z dziećmi.
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.